Colné zatriedenie – zložené organické rozpúšťadlo

Colné zatriedenie zložené organické rozpúšťadlo – výrobok pozostávajúci z týchto zložiek (v hmotnostných %):

uhľovodíky  94,4% (hlavne parafínové a nafténové) a n-butylacetát 5,6%

Colné zatriedenie je  3814 00 90

Výrobok na rozpúšťanie náterových farieb, lakov a tmelov sa predkladá v 210-litrových sudoch, v 1 000-litrových nádobách alebo voľne ložený. Zatriedenie do položky 2710 je vylúčené, keďže zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá sú špecifikované alebo zahrnuté inde [pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre k podpoložkám 2710 12 11 až 2710 19 99, bod II.3., písm. h)].

Položka 3814 zahŕňa zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá s obsahom viac ako 70 hmotnostných % ropného oleja (pozri aj vysvetlivku k harmonizovanému systému k položke 3814, prvý odsek). Znenie položky 3814 je konkrétnejšie ako znenie položky 2710, pretože sa nevzťahuje len na zloženie, ale aj na použitie výrobku (pozri aj stanovisko k zatriedeniu do harmonizovaného systému č. 3814.00/3). Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3814 00 90 ako ostatné zložené organické rozpúšťadlo.

Zdroj: Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/725 z 26. mája 2020

Colné zatriedenie – zložené organické rozpúšťadlo
Prejsť na začiatok