Intrastat – precízne a bez problémov

Hlásenie INTRASTAT

Našou špecializáciou je spracovanie hlásení INTRASTAT pre tuzemské spravodajské jednotky a aj pre zahraničné spravodajské jednotky so slovenským IČ DPH.

Hlásenie INTRASTAT spracujeme aj spätne k mesiacu, v ktorom vznikla ich povinnosť podávať. Naše skúsenosti siahajú až do pilotných projektov, ktoré boli spustené ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004. 

Zorientuj sa v problematike

Zopár faktov, ktoré by ste ako firma mali vedieť. Zistite viac!

Spoľahlivosť a precíznosť

Šetrite svoj čas. Hlásenia spracované včas a bez pokút.

Školenie INTRASTAT - novinka

Záleží nám na tom, aby ste sa cítili príjemne a veľa sa naučili.

NÁVOD INTRASTAT

Vznikla vám povinnosť podávať hlásenia INTRASTAT alebo vám prišla výzva zo Štatistického úradu? Prišiel čas, zodpovedať si dve základné otázky. Chcem si to robiť sám alebo poverím niekoho? Oboje má svoje výhody i nevýhody.

 • Skontaktujte sa s nami telefonicky, e-mailom alebo využite osobné stretnutie a vysvetlite nám, s čím vám môžeme pomôcť. Je to nezáväzné.
 • Ak vám prišla výzva, môžeme preveriť, či sa ohlasovacia povinnosť do systému INTRASTAT na vás skutočne vzťahuje.
 • Máte viacero možností, stačí si len vybrať.

 

AKÉ MÁM MOŽNOSTI?

 • Spolupráca s nami na základe mandátnej zmluvy (okrem zaslania podkladov raz mesačne, nemáte žiadne iné starosti)
 • Spracovanie vo vlastnej réžii. Ani to nie je pre nás problém. Urobíme vám školenie zamerané na prax a prvé hlásenie môžeme vypracovať spolu vrátane registrácie na Štatistický úrad.
 • Ak si želáte, na objednávku urobíme colné zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka pre vašu skladovú evidenciu.
 • Kombinácia možností. Na základe objednávky môžeme pomôcť so spätným spracovaním hlásení a potom môžete pokračovať vo vlastnej réžii.

ČO JE PRE MŇA VÝHODNEJŠIE?

Naozaj záleží na tom, čo chcete. 

 • Ak vo firme zdieľate našu filozofiu, že každý sa má venovať tomu, v čom je najlepší je pre vás výhodou uzatvoriť mandátnu zmluvu.
 • Ak však máte vo firme šikovného človeka, o ktorom si myslíte, že to zvládne, nemáme s tým problém.
 • A s myšlienkou nepodávať hlásenia INTRASTAT sa radšej nepohrávajte. Prečo? Sú za to zákonom stanovené sankcie.

A pozor!

Uložená pokuta je príjmom do štátneho rozpočtu a zároveň vás nezbavuje povinnosti podať tieto hlásenia.

AKÉ SÚ POKUTY?

Pomerne vysoké. V prípade nesplnenia si povinnosti  poskytnúť požadované údaje na uvedených hláseniach úplne, pravdivo a v ustanovených termínoch môže Štatistický úrad SR podľa § 32 ods. 1 zákona uložiť vašej spoločnosti pokutu do  3320 EUR.

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štatistické zisťovanie.

Pokutu podľa možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia príslušná na jej uloženie porušenie povinnosti zistili, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

 

AKÁ JE CENA?

Konkrétnu cenovú ponuku pre spoluprácu na základe zmluvy, vypracujeme podľa druhu, rozsahu a náročnosti práce. Napíšte nám niečo o sebe a pár informácií navyše:

BONUSY pre vás:  Pri našom spracovaní hlásenia získate colné poradenstvo zadarmo a VIP zľavy na ďalšie naše služby – 20% .

„Faktúry považujem za obchodné tajomstvo. Mohlo by dôjsť k ich zneužitiu?“

Obavy sú zbytočné. Zmluvne sa zaviažeme na zachovanie obchodného tajomstva a to aj po skončení zmluvného vzťahu. Môžete nám dodať iba tie informácie, ktoré potrebujeme na vyplnenie a podanie INTRASTAT hlásenia a získať tak výhodnú zľavu.

Aké podklady vyžadujeme na spracovanie hlásenia?

Preferujeme zaslanie faktúr, nakoľko môžeme prevziať plnú zodpovednosť za spracovanie hlásenia. Môžete nám ich poslať:

 • e-mailom na colneporadenstvo@gmail.com
 • poštou na adresu: Novozámocká 32, 960 01, Zvolen
 • osobné prevzatie (Zvolen a blízke okolie)

Niektoré spoločnosti uprednostňujú zasielanie tabuliek vo formáte EXCEL alebo príjemky tovaru, či iné výstupy z programového vybavenia, ktoré obsahujú nasledujúce údaje:

 • opis tovaru alebo kód kombinovanej nomenklatúry
 • váha
 • množstvo
 • pôvod tovaru (pri hlásení o prijatí)
 • dodacie podmienky

INŠPIRUJ SA NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI

Naši klienti oceňujú, že:

 • si môžu robiť naďalej prácu, v ktorej sa vyznajú
 • komunikujeme s fakturačným oddelením v prípade, že sa colné zaradenia týkajú DPH (prenos daňovej povinnosti, rôzne sadzby DPH týkajúce sa kombinovanej nomenklatúry)
 • v ich mene žiadame o stanoviská FS SR pri sporných prípadoch týkajúcich sa colného zaradenia aj pre daňové účely
 • že im na počkanie poskytneme colné zaradenia na ich tovar, ak to po nich žiadajú ich obchodní partneri 
 • aj keď robia obchody iba v rámci EÚ, chcú byť pripravení, a mať niekoho, kto ich usmerní, ak by potrebovali niečo riešiť cez colnicu 
 • zamestnancov logistiky upozorňujeme na nové predpisy
 • spolupracujeme s obchodným oddelením – zisťujeme výšku cla, zákazy a obmedzenia pri dovoze alebo vývoze

PRIDAJ SA K NAŠIM SPOKOJNÝM KLIENTOM

"Musím uznať že by sa mi takáto pomoc veľmi hodila, ale žiaľ nemôžem si asi túto službu dovoliť." Toto bola moja prvotná reakcia a dnes som spokojným klientom.
Michal Šujanský
majiteľ; BIO ŠUJO
Pani Šašalová. Ďakujem Vám veľmi pekne za promptnú pomoc. Veľmi ste mi pomohla 🙂 ... aj kolegyni, od ktorej colné zaradenia zákazník žiada. Prajem pekný deň!
Ing. Jana Bosáková
Back office – customer service

POTREBUJEM ŠKOLENIE

INTRASTAT V PRAXI

Školenie určené pre zamestnancov firiem, ktorým v rámci agendy pribudlo spracovanie hlásení INTRASTAT. Je dobrou voľbou, ak si chcete hlásenia INTRASTAT spracovávať sami! A čo sa na seminári naučite? Pozri ŠKOLENIA a SEMINÁRE. Naši klienti oceňujú,že:

Našim cieľom je, aby ste sa na školení cítili pohodlne. Preto sú naše školenia neformálne. Sme za to, že aj odborné veci, idú podať zrozumiteľne a bez memorovania paragrafov

NAŠI ABSOLVENTI

Potrebujeme poradenskú činnosť, ktoré transakcie máme vykazovať a ako správne robiť INTRASTAT. A či naša materská firma túto povinnosť skutočne má. Ak by ste mali o túto spoluprácu záujem, budem rád ak dáte vedieť.
Ján Breznaník
Financial Manager SEMECS,s.r.o.
Budúci mesiac nastupujem ako colná deklarantka k novému zamestnávateľovi. Vy ste nás skolili spolu s kolegyňami v bývalej firme, a pretože sa mi spolupráca páčila, obraciam sa na Vás ... a navrhnem vedeniu spoluprácu s vašim colným poradenstvom.
Ing. Martina Kašičková
Zolldeklaration-expedient

INTRASTAT v KOCKE

Často kladené otázky. Získajte prehľad o celom procese!

INTRASTAT je  štatistické zisťovanie o obchodovaní s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ. Hlásenia INTRASTAT nahrádzajú údaje, ktoré boli získavané z colných vyhlásení pred vstupom SR do EÚ. Spravodajská jednotka teda predkladá hlásenie o dovoze tovaru alebo hlásenie o vývoze tovaru. Prípadne má povinnosť predkladať obidve hlásenia. Spravodajská jednotka je v tomto prípade zdaniteľná osoba ( osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjem) a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. mestá, obce, neziskové organizácie…) registrované pre daň z pridanej hodnoty, ktoré sú nad prahom oslobodenia alebo dovozca tovaru z EÚ alebo vývozca tovaru do EÚ.

Je to hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o dovoze alebo vývoze tovaru, preto si pravidelne kontrolujte, či:

ste doviezli tovar z EÚ v hodnote 1.000.000€  alebo vyviezli tovar v hodnote 1.000.000€ (kumulatívne od začiatku roka alebo v období 1. október 2020 – 30. september 2021)

Pre sektor pôdohospodárstva a poľnohospodárstva s hlavnou činnosťou podľa SK NACE – klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu SR :

 • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace; 
 • 02 Lesníctvo a ťažba dreva; 
 • 03 Rybolov a akvakultúra; 
 • 10 Výroba potravín; 
 • 11 Výroba nápojov; 
 • 12 Výroba tabakových výrobkov 

naďalej platí 200.000€ pre dovoz alebo 400.000 € pre vývoz kumulatívne od začiatku roka alebo v období 1. október 2020 – 30. september 2021.                                           

Ak ste túto sumu prekročili, tak vám vznikla povinnosť predkladať elektronicky hlásenia INTRASTAT – SK a povinnosť zaregistrovať sa do systému INTRASTAT – SK. 

Elektronické podávanie hlásení od 1. 4. 2010

K 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Podľa § 25a odsek 2 je možné hlásenie INTRASTAT-SK predložiť iba v elektronickej podobe. Keďže inú možnosť v tomto štatistickom zisťovaní zákon nepozná, je elektronická forma hlásení INTRASTAT považovaná za výlučne jediný možný spôsob splnenia spravodajskej povinnosti o obchode s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.

Áno. Štatistický úrad každoročne v marci na  základe svojich zistení a zistení vychádzajúcich z údajov vykázaných vašou spoločnosťou v daňových priznaniach k DPH za predchádzajúce zdaňovacie rozposiela firmám upozornenia na nesplnenie si spravodajskej povinnosti. Väčšine firiem vznikne podávať povinnosť hlásenia intrastat od novembra predchádzajúceho roka. Odporúčam vám však nečakajte na ňu 😊  Všetky tie hlásenia je potom potrebné spracovať spätne. A zákon ukladá povinnosť sledovať si referenčnú sumu.

Spojené kráľovstvo zatiaľ nerozhodlo o svojom postupe pri vystúpení z EÚ preto by sa spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK mali pripraviť na dva možné scenáre:
BREXIT s dohodou a BREXIT bez dohody.

BREXIT dohodou : počas prechodného obdobia (do 31.12.2020) budú platiť rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ.

• Spravodajské jednotky budú vykazovať prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach

BREXIT bez dohody (tzv. tvrdý BREXIT): spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK, ktorým bola určená povinnosť na základe údajov za rok 2018 a obchodujú so Spojeným kráľovstvom, budú predkladať:

 • nulové hlásenia, ak obchodovali výhradne so Spojeným kráľovstvom,
 •  INTRASTAT-SK hlásenia, ak obchodovali aj s inými členskými štátmi a ich obchod so zostávajúcimi členskými štátmi za rok 2018 je nižší ako stanovené prahy.

• V oboch prípadoch budú mať spravodajské jednotky možnosť požiadať o zrušenie spravodajskej povinnosti pre rok 2019.

Prejsť na začiatok