GDPR − zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :

Marian Šašala – COLNÉ PORADENSTVO
Novozámocká 1443/32
960 01 Zvolen
IČO: 50 567 829
Zapísaná v  : Živnostenský register OÚ Zvolen č. 670-25890

a

Monika Šašalová
Novozámocká 1443/32
960 01 Zvolen
IČO: 50 950 061
Zapísaná v  : Živnostenský register OÚ Zvolen č. 670-26617

 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba veľmi obmedzenú množinu osobných údajov. Aby sme si mohli plniť  všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • – titul, meno a priezvisko
 • – e-mailová adresa
 • – telefónne číslo
 • – adresa

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:

 • – uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, vydanie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy
 • – aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • – aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s plnením zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • – aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy v súvislosti s plnením zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • – aby sme vás mohli informovať o prípadných odstávkach colných informačných systémov
 • – aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku
 • Pri vypĺňaní webového formulára jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a e-mailová adresa. Môžete nám však poskytnúť aj ďalšie nepovinné osobné údaje ako je  telefonický kontakt, adresa

Čo nerobíme

 • – vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov, Finančnej správy SR a Štatistického úradu SR
 • – vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
 • – vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Aký je náš oprávnený záujem?

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • – Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • – Mandátne zmluvy – zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv vyplývajúcich so zmlúv
 • – Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • – Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:

 • – odoslaním e-mailu na adresu colneporadenstvo@gmail.com
 • – telefonicky na tel. č.: + 421 944 350833 alebo +421 949 739018
  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Keďže žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na serveri, ktorý v súlade s platnými smernicami zabezpečuje ochranu osobných údajov. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o vašich právach

každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:

 • – na prístup k údajom
 • – na opravu
 • – na vymazanie
 • – na obmedzenie spracúvania
 • – na prenosnosť údajov
 • – namietať

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25. 5. 2018
Požiadavky na ochranu osobných údajov alebo spôsob ich spracúvania v našej spoločnosti, sa môžu v budúcnosti meniť alebo prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo tieto zásady zmeniť. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našich webových stránkach.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • – už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • – odvoláte svoj súhlas;
 • – namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • – spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • – osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • – ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • – nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • – spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • – vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • – namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • – na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • – z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • – vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu colneporadenstvo@gmail.com

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Prejsť na začiatok