Certifikát AEO a zjednodušené postupy

Certifikát AEO a zjednodušené postupy

Modrené prostriedky vášho biznisu. Spoznajte výhody certifikátu AEO a zjednodušených postupov.

Zjednodušené postupy

Čo sú to zjednodušené postupy? Aké zjednodušené postupy poznáme? Akú majú výhodu?

Certifikát AEO

Načo mi certifikát AEO bude? Kde všade sa dá uplatniť? Aké sú podmienky na jeho získanie?

Spolupráca s nami?

Získajte s nami výhody, z ktorých budete profitovať. Rozumieme firmám. Zistite sami viac.

Zjednodušené postupy

Čo sú to zjednodušené postupy?

Zjednodušené postupy sú moderné prostriedky na zrýchlenie komunikácie medzi firmou a colnou správou.

Colník ako človek nezasahuje do procesu preclievania. Schválením týchto postupov si zabezpečujete preclenie úplne sami alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.

Máme aj my zjednodušené postupy? Veď podávame colné vyhlásenie elektronicky!

Nie. Od 1.5.2017 je deklarant alebo colný zástupca povinný podať colné vyhlásenie elektronicky pri vývoze, tranzite i dovoze. So zjednodušenými postupmi to nemá nič spoločné.

Aké druhy zjednodušených postupov poznáme?

Dovoz

 • zápis do evidencie deklaranta: tovar je predkladaný na mieste schválenom colným úradom formou colného vyhlásenia napr. vo vašej firme. Centralizované colné konanie v rámci EÚ.
 • zjednodušené colné vyhlásenie: nemusí obsahovať niektoré údaje a sprievodné doklady nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich príslušný colný režim, vyžaduje sa podanie dodatočného colného vyhlásenia.

Vývoz

 • schválený vývozca : doklady o pôvode tovaru A.TR si vystavujete sami. Vyhlásenia na faktúre nahrádzajú doklady o pôvode EUR 1. Ak obchodujete s Kóreou-jediná možnosť ako váš obchodný partner nebude platiť clo.
 • centralizované colné konanie: umožňuje podať colné vyhlásenie na miestne príslušnom colnom úrade a tovar predložiť colným orgánom na inom colnom úrade nielen v rámci SR, ale aj v iných členských štátoch EÚ.

Tranzit

 • schválený príjemca: držiteľ povolenia si sám prijíma tovar na určenom mieste, bez nutnosti predkladať tovar colnému úradu. Tranzitné vyhlásenia si príjemca vybavuje sám.
 • schválený odosielateľ: tovar a príslušné tranzitné vyhlásenie sa nemusí predkladať na colnom úrade odoslania. Colné uzávery si prikladá odosielateľ sám.

Výhody zjednodušených postupov

 • urýchlenie priebehu colného konania
 • držiteľ povolenia nie je závislý od úradných hodín colného úradu
 • nemusí predkladať tovar colnému úradu, túto povinnosť si plní oznámením o jeho prítomnosti
 • prepúšťa tovar na schválenom mieste
 • colný úrad kontroluje zásielky na základe výsledkov analýzy rizík
 • možnosť predložiť tovar na inom colnom úrade v rámci celej EÚ
 • chod firemnej logistiky je efektívnejší

Certifikát AEO

Certifikát AEO - čo to je?

Certifikát AEO je ľahko rozpoznateľnou známkou kvality v medzinárodnom obchode. Medzinárodné colné orgány a spoločnosti vedia, že držiteľ tohto certifikátu je spoľahlivý subjekt. 

Vedia, že takáto firma bola preverená so strany colných orgánov, je finančne zdravá, fyzická bezpečnosť a kontrola tovaru od výroby cez skladovanie až po prepravu vyhovuje bezpečnostným a colným požiadavkám.

Certifikačným úradom v Slovenskej republike je Colný úrad Žilina. Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená. Colné orgány však monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa naďalej potrebné kritériá.

Kde všade platí certifikát?

Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únii a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch napr. USA , Japonsko a Čína.  

Čo je schválený hospodársky subjekt?

Je to hospodársky subjekt – firma, ktorá je usadená na colnom území únie, splnila kritériá a požiadal o udelenie statusu „schválený hospodársky subjekt“ (v slovenčine skratka SHS) a získala osvedčenie SHS (v anglickom jazyku označené skratkou AEO – Authorized Economic Operators).

Načo mi taký certifikát bude?

Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi osvedčenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Ako napríklad:

 • ľahšie získanie povolení na osobitné colné režimy
 • ľahšie získanie zjednodušených postupov
 • výhody v súvislosti so zabezpečením colného dlhu - zníženie záruky na 30%, 50%, 0% pre všetky colné režimy
 • nižší počet fyzických kontrol zásielok s tovarom a kontrol dokladov
 • prioritné zaobchádzanie so zásielkami, ak sú vybrané ku kontrole
 • výlučne iba držiteľ osvedčenia AEO typ C môže využívať povolenie na zjednodušený postup - centralizované colné konanie

Aké sú kritériá na získanie statusu SHS / AEO?

Čistý štít

Absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa. A samozrejme finančná solventnosť a odborná spôsobilosť!

Dobrá evidencia

preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly

Začnime spoluprácu

Prečo si vybrať nás?

 • poradíme vám ako profitovať so zjednodušených postupov
 • ponúkame poradenskú činnosť pri spracovaní žiadosti o status Schválený hospodársky subjekt a jej príloh (vyžaduje sa spolupráca klienta)
 • pomôžeme s vyplnením samo-hodnotiaceho dotazníka
 • spracujeme kompletnú žiadosť a prílohy potrebné k žiadosti (vyžaduje sa spolupráca klienta)
 • na nás je komunikácia a konanie pred colnými orgánmi až do získania certifikátu AEO / zjednodušených postupov
 • BONUS poradenská činnosť aj po získaní certifikátu AEO alebo zjednodušených postupov

Pridaj sa k spokojným klientom

Dobrý deň p. Šašalová. Ja som rada, že v prípade potreby sa mám na koho obrátiť, na niekoho kto mi vie odborne pomôcť. Dnes k jednej žiadosti na úrad potrebujete „milióny“ rôznych iných druhov podkladov. Prajem Vám ešte pekný zvyšok dňa.
Monika Tomeková
účtovníčka, NICHOLTRACKT s.r.o.
Dobrý deň pán Šašala. Ďakujem za konzultácie a za viac informácií o podmienkach k AEO, čo by sme ako firma mali spĺňať a taktiež cenu za poskytnutie Vašich služieb. Prajem veľa spokojných zákazníkov.
Ingrida Melišková
Konateľka, CD Meliška s.r.o.

Cenník

Objednávka nezáväzná. Napíšte nám, o čo máte záujem .

350€

Zjednodušené postupy

 • urýchlenie colného konania
 • získanie nezávislosti od colného úradu
 • preclenie z SK , tovar na inom mieste v rámci EÚ
 • firemná logistika efektívnejšia
 • výber vhodnej kombinácie zjednodušených postupov
 • konzultácie v cene
 • spracovanie žiadosti
 • vybavenie povolenia

800€

Certifikát AEO

 • kontrola samo-hodnotiaceho dotazníka
 • spracovanie žiadosti
 • komunikácia s colnými orgánmi
 • poradenstvo týkajúce sa certifikátu v cene

nezáväzná objednávka

Čo najskôr vás kontaktujeme na váš e-mail. Skontrolujte si jeho správnosť.
Objednávka je nezáväzná. Po odoslaní formulára vám pošleme cenovú ponuku a pripravíme záväznú objednávku.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad ochrany osobných údajov
Predstavte svoju firmu. Napíšte nám, prečo požadujete danú službu a čo by ste ňou chceli dosiahnuť.

Uvedené ceny sú orientačné. Na základe nezáväznej objednávky je pre klienta vypracovaná cenová ponuka.

Prejsť na začiatok