BREXIT – možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu v praxi

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA z EÚ. Pozrite si možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu a dozviete sa, ako postupovať po skončení prechodného obdobia.

Obsah

 1. Všeobecné informácie
 2. Scenáre
 3. Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez OoExt v UK
 4. Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez UK do OoExt v EÚ
 5. Tovar vyvážaný z UK cez OoExt v EÚ

I. Všeobecné informácie

Tento dokument dopĺňa usmernenie k dokumentu „Vystúpenie Spojeného kráľovstva a colné záležitostí súvisiace s koncom prechodného obdobia“ a pokrýva hlavné scenáre týkajúce sa vývozu a obchodu.

Vymedzenie scenára

Od konca prechodného obdobia 00:00 SEČ

> Od konca prechodného obdobia (00:00 SEČ) bude Spojené kráľovstvo odpojené od všetkých informačných systémov EÚ s výnimkou prebiehajúcich colných režimov vývoz, ktoré sa začali pred koncom prechodného obdobia a na ktoré sa bude CKÚ naďalej uplatňovať v súlade s článkom 49 ods. 1 Dohody o vystúpení a ako je uvedené v prílohe IV k Dohode o vystúpení.
> O 00.00 SEČ v deň nasledujúci po skončení prechodného obdobia pristúpi Spojené kráľovstvo k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.

SKRATKY: 

ActOoExt Skutočný úrad výstupu
CTC Dohovor o spoločnom tranzitnom režime
DeclOoExt Deklarovaný úrad výstupu
ECS Systém kontroly vývozu
EXS Predbežné colné vyhlásenie o výstupe (pred odoslaním)
ENS Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (pred príchodom)
OoExp Colný úrad vývozu
OoExt Colný úrad výstupu
TP Prechodné obdobie
IE515 Obchodník → CÚ vývozu – správa obsahuje údaje colného vyhlásenia
IE501 CÚ vývozu → CÚ výstupu – informuje o predpokladanom príchode vyvážaného tovaru
IE502 Skutočný CÚ výstupu → CÚ vývozu – v prípade diverzie, vyžiadanie informácií o zásielke
IE503 CÚ vývozu → Skutočný CÚ výstupu – zaslanie informácií o zásielke (odpoveď na IE502)
IE518 CÚ výstupu (ActOoExt alebo OoExp) → CÚ vývozu – oznámenie o výstupe resp.

zamietnutí výstupu tovaru z colného územia Únie

II. Scenáre

1. Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez OoExt v UK

Vývoz PL

Výstup UK

 

a) Koniec TP, ak sa tovar nachádza na území EÚ

b) Koniec TP, ak sa tovar nachádza na území Spojeného kráľovstva

Podscenár a): Koniec TP– ak sa tovar nachádza na území EÚ

 • Predloženie tovaru by sa malo uskutočniť na ActOoExt v rámci colného územia Únie (odklon).
 • ActOoExt potvrdí fyzický výstup tovaru, následne tovar opustí EÚ.
 • Poznámka: Keďže sa Spojené kráľovstvo stane zmluvnou stranou CTC od konca TP, od tohto dátumu môže byť tovar prepustený do colného režimu tranzit, pokiaľ možno na vnútrozemskom colnom úrade v EÚ (vývoz s následným tranzit).Tento úrad by následne prevzal funkciu ActOoExt.

Podscenár b): Koniec TP – ak sa tovar nachádza v UK

 • Režim bude ukončený podľa CKÚ v súlade s článkom 49 ods. 1 Dohody o vystúpení.
 • UK COoExt zašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS colnému úradu vývozu, ktorý potvrdí fyzický výstup tovaru.
 • OoExp ukončuje prepravu tovaru pri vývoze v systéme ECS.
 • Poznámka: Ak UK COoExt nezašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS v priebehu jedného mesiaca od skončenia prechodného obdobia stanoveného v prílohe IV k Dohode o vystúpení, COoExp začne proces ukončenia prepravy tovaru pri vývoze na základe alternatívneho dôkazu a v súlade s článkom 335 CKÚ VN.

2. Tovar Únie vyvážaný z EÚ cez UK do OoExt v EÚ

Vývoz IE

Výstup NL

 

a) Koniec TP, ak sa tovar nachádza ešte na území EÚ

b) Koniec TP, ak sa tovar nachádza na území Spojeného kráľovstva

c) Koniec TP po opätovnom vstupe tovaru na územie EÚ

Podscenár a): Koniec TP– ak sa tovar nachádza ešte na území EÚ

 • Predloženie tovaru by sa malo uskutočniť na ActOoExt v rámci colného územia Únie (odklon).
 • ActOoExt potvrdí fyzický výstup tovaru, následne tovar opustí EÚ pri prechode cez UK.
 • Pri opätovnom vstupe do EÚ sa na colnom úrade prvého vstupu do EÚ podá ENS.
 • Aby sa tovar dostal na miesto výstupu, prostredníctvom ktorého opustí colné územie EÚ, musí byť prepustený do colného režimu vonkajší tranzit alebo do akéhokoľvek iného osobitného colného režimu umožňujúceho prepravu tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, alebo sa musí dočasne uskladniť.
 • Colnému úradu príslušnému pre miesto výstupu by sa malo podať oznámenie o spätnom vývoze, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo EXS, pokiaľ už nebolo podané vyhlásenie pred výstupom.
 • Poznámka: Keďže sa Spojené kráľovstvo stane zmluvnou stranou CTC od konca TP, od tohto dátumu môže byť tovar prepustený do colného režimu tranzit na území EÚ (vývoz s následným tranzitom) a môže byť prepravovaný v tranzite cez Spojené kráľovstvo do miesta výstupu v EÚ, odkiaľ opustí colné územie EÚ.

 

Podscenár b): Koniec TP – ak sa tovar nachádza v UK

 • Tovar bude naďalej prepravovaný v rámci colného režimu vývoz CKÚ do OoExt v EÚ v súlade s článkom 49 ods. 1 Dohody o vystúpení.
 • OoExt v EÚ zašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS colnému úradu vývozu.

Podscenár c): Koniec TP – po opätovnom vstupe tovaru na územie EÚ

 • OoExt v NL zašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS colnému úradu vývozu.

 

3. Tovar vyvážaný z UK cez OoExt v EÚ

Vývoz UK

 

Výstup DE                                                                   

 

a) Koniec TP, ak sa tovar ešte nachádza na území Spojeného kráľovstva

b) Koniec TP, ak sa tovar nachádza na území EÚ

Podscenár a): Vystúpenie UK –  ak sa tovar nachádza v UK 

 • V súlade s článkom 49 ods. 1 Dohody o vystúpení, bude tovar bude naďalej prepravovaný v rámci colného režimu vývoz CKÚ do OoExt v EÚ, odkiaľ opustí colné územie Únie.
 • OoExt v EÚ zašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS colnému úradu vývozu v UK.
 • Poznámka: Ak EÚ COoExt nezašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS v priebehu jedného mesiaca od skončenia prechodného obdobia stanoveného v prílohe IV k Dohode o vystúpení, hospodársky subjekt by mal začať proces ukončenia prepravy tovaru pri vývoze na COoExp v UK na základe alternatívneho dôkazu vydaného COoExt EÚ.

Podscenár b): Koniec TP, ak sa tovar nachádza na území EÚ 

 • Tovar bude naďalej prepravovaný do OoExt, odkiaľ opustí colné územie Únie.
 • OoExt v EÚ zašle príslušnú správu prostredníctvom systému ECS colnému úradu vývozu v UK.

zdroj: Finančná správa SR

BREXIT – možný scenár týkajúci sa obchodu a vývozu v praxi
Prejsť na začiatok