Dovoz a vývoz tovaru z/do Veľkej Británie po 1.1.2021

Dovoz a vývoz tovaru z/do Veľkej Británie

Od 1.1.2021 platia nové pravidlá pre dovoz a vývoz tovaru pre krajiny Veľkej Británie –  Anglicko,Wales,Škótsko. Severné Írsko má vlastné pravidlá. Viac sa o nich dočítate tu: Intrastat hlásenia v roku 2021

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje dovozcom a vývozcom tovaru ako aj ostatnej verejnosti, že Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom uverejnená v Úradnom vestníku EÚ L 444, 31.12.2020 (ďalej len „pobrexitová dohoda“) sa začala priebežne vykonávať od 1. januára 2021.

V súlade s článkom GOODS.5 ak v pobrexitovej dohode nie je ustanovené inak, clá na všetok tovar, ktorý má pôvod v druhej zmluvnej strane sú zakázané. Inak povedané nebudú sa pri dovoze tovaru v rámci obchodovania so Spojeným kráľovstvom uplatňovať. Podmienkou však je , aby tovar bol pôvodný v druhej zmluvnej strane, t.j. spĺňal pravidlá pôvodu podľa pobrexitovej dohody.

DOVOZ obchodného tovaru z Veľkej Británie

Podľa ustanovení článku ORIG. 18 pobrexitovej dohody, dovážajúca zmluvná strana poskytne preferenčné zaobchádzanie pri dovoze tovaru s pôvodom v druhej zmluvnej strane na základe žiadosti dovozcu, ktorá sa bude zakladať na:

  •  potvrdení o pôvode uvádzajúcom, že ide o pôvodný výrobok, ktorý vyhotovil vývozca,

alebo

  •  vedomosti dovozcu, že výrobok je pôvodným výrobkom (dodávateľské vyhlásenia)

Pre import boli v systéme TARIC vytvorené nasledovné kódy certifikátov, ktoré sa budú uvádzať v colných vyhláseniach (údajový prvok 5/16 v prípade elektronických colných vyhlásení, resp. ods. 44 listinných colných vyhlásení) nasledovne:

Kódy certifikátov:

U116 – Potvrdenie o pôvode (článok ORIG.19) dohody o voľnom obchode medzi EÚ a UK

U117 – Vedomosť dovozcu (článok ORIG.21) dohody o voľnom obchode medzi EÚ a UK

U118 – Potvrdenie o pôvode pre viacnásobné zásielky identických výrobkov (článok ORIG.19) dohody o voľnom obchode medzi EÚ a UK

Znenie potvrdenia o pôvode sa uvádza buď na faktúre alebo na akomkoľvek inom dokumente, ktorý opisuje pôvodný výrobok tak, aby ho bolo možné identifikovať. Znenie vyhlásenia je uvedené v prílohe ORIG-4 pobexitovej dohody na str. 507:

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento doklad [referenčné číslo vývozcu … (2)], vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3) .

Platnosť potvrdenia o pôvode je 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia.

VÝVOZ obchodného tovaru do Veľkej Británie

Pri exporte tovaru s pôvodom v Európskej únii do Spojeného kráľovstva s cieľom uplatnenia tam platných preferenčných sadzobných opatrení vyplní potvrdenie o pôvode vývozca v súlade s ustanoveniami článku 68 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (konsolidované znenie k 09.12.2020).

V prípade zásielok s celkovou hodnotou nad 6 000 EUR môže vyhlásenie o pôvode vyplniť len registrovaný vývozca. Vývozca musí byť pre tento účel registrovaný colnými orgánmi členského štátu v systéme registrovaných vývozcov (REX).

Pri vývoze do 6000 EUR dáva vývozca vyhlásenia na faktúru bez registrácie do systému REX.

TOVAR BEZ CLA – pri súkromných osobách a v batožine cestujúceho z Anglicka

Odchylne od článku ORIG.18 pobrexitovej dohody sa poskytne preferenčné sadzobné zaobchádzanie aj bez predloženia potvrdenia o pôvode resp. vedomostí dovozcu na tovar, zasielaný v zásielkach od súkromnej osoby jednej zmluvnej strany súkromnej osobe druhej zmluvnej strany ako aj na tovar, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúceho.

Predpokladom je však to, že výrobok bol dovozcom deklarovaný (vyhlásený) ako výrobok spĺňajúci požiadavky pravidiel pôvodu. A colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany nemá pochybnosti o pravdivosti daného vyhlásenia. Dovozca v tomto prípade zodpovedá za správnosť vyhlásenia a súlad s požiadavkami pravidiel pôvodu. Ďalšími podmienkami pre tento postup sú:

  •  tovar nie je dovezený na obchodné účely . To znamená,že je zasielaný alebo dovážaný príležitostne, na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín. A v prípade zásielok medzi súkromnými osobami sa za tovar neplatí
  •  v prípade zásielok celková hodnota tovaru nepresahuje 500 EUR
  •  v prípade tovaru v osobnej batožine cestujúceho jeho hodnota nepresahuje 1 200 EUR

Zdroj: www.financnasprava.sk

Dovoz a vývoz tovaru z/do Veľkej Británie po 1.1.2021
Prejsť na začiatok