INTRASTAT-SK v roku 2021

Prinášame Vám aktuálne zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach v roku 2021. A vybrané zmeny súvisiace s vystúpením Veľkej Británie z EÚ. Pre lepšie pochopenie danej problematiky využite náš online seminár  Školenie INTRASTAT – zmeny na rok 2021

Spravodajská povinnosť pre rok 2021 sa nemení. Na rok 2021 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Sledované obdobie – október 2019 až september 2020.

školenie

Zrušenie spravodajskej povinnosti na začiatku roka

 • Ak súhrnná hodnota obchodu v sledovanom období neprekročila prahy oslobodenia, spravodajská jednotka nemá povinnosť vykazovať hlásenia INTRASTAT-SK od januára 2021. Ak tieto prahy prekročila, spravodajská povinnosť jej ostáva aj na rok 2021.
 • Ak spravodajská jednotka zistí, že súhrnná hodnota jej obchodu za rok 2020 neprekročila prah oslobodenia na danom toku, môže do 31.1.2021 požiadať ŠÚ SR (e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) o zrušenie spravodajskej povinnosti od januára 2021.

Vznik spravodajskej povinnosti počas roka

Pozor! Spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia. Teda hodnota 200 00 pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie. Takáto spravodajská jednotka sa môže prihlásiť do štatistického zisťovania hneď. Môže si však aj vybrať z nasledujúcich možností :

 1. sleduje si hodnotu tovaru z EÚ na prijatí a odoslaní. V mesiaci, v ktorom prekročí súhrnnú hodnotu 2 000 000 EUR sa musí  zaregistrovať do štatistického systému INTRASTAT-SK . Hlásenia intrastat podáva už od daného mesiaca.
 2. ak do konca roka neprekročí súhrnnú hodnotu 2 000 000 EUR, hlásenia INTRASTAT-SK podáva od januára nasledujúceho roka.

Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť ŠÚ SR (Odbor štatistiky zahraničného obchodu; e-mail adresa intrastat-sk@statistics.skprekročenie tejto hodnoty. V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti uvádza najmä nasledovné informácie:

 • názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH
 • tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (prijatie a/alebo odoslanie).

Vybrané zmeny pre rok 2021

Názvy formulárov sa premenovali na ZO 1-12 (Hlásenie o prijatí tovaru) a ZO 2-12 (Hlásenie o odoslaní tovaru).

Určenie spravodajskej povinnosti – 2 000 000 EUR obrat pre okamžitú registráciu do systému INTRASTAT-SK. Ináč registrácia až k januáru nasledujúceho roka. Toto určenie platí po prekročení prahov oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

 Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2020 nemení. Prekročenie prahu sa sleduje osobitne pre každý tok!.

Na základe novej Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. z 23. októbra 2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 sa mení vymedzenie spravodajskej jednotky. Na základe uvedenej vyhlášky platí nasledovné:

 • Ak súhrnná hodnota obchodu spravodajskej jednotky za október 2019 až september 2020 neprekročila stanovené prahy oslobodenia (prijatie 200 000 eur a odoslanie 400 000 eur), táto spravodajská jednotka nemá povinnosť vykazovať hlásenia pre systém INTRASTAT-SK od januára 2021. Ak tieto prahy prekročila, spravodajská povinnosť jej ostáva aj na rok 2021.
 • Ak subjekt, ktorý nie je spravodajskou jednotkou a prekročí prah oslobodenia a od začiatku
 1.  roka 2021 prijme alebo odošle tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 2 000 000 eur, vznikne mu na danom toku spravodajská povinnosť v roku 2021 od mesiaca prekročenia hodnoty 2 000 000 EUR.
 2. ak hodnota obchodu subjektu od začiatku roka 2021 neprekročí hodnotu 2 000 000 eur, môže vznikne mu spravodajská povinnosť od januára 2022. Spravodajská povinnosť sa mu určí na základe súhrnnej hodnoty obchodu za október 2020 až september 2021.

Pilotný projekt pre rok 2022 – plánované zmeny

Vykazovanie nových premenných na hláseniach o odoslaní tovaru (ZO 2-12) : Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách zavádza povinnú výmenu mikro-údajov o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) spolu s povinným zberom nových premenných na tomto toku – krajiny pôvodu a IČ DPH partnera v členskom štáte dovozu/ určenia.

Ustanovenia týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu sa budú uplatňovať od 1. januára 2022. Tieto zmeny budú realizované tak, aby bolo umožnené spravodajským jednotkám vykazovať nové premenné od sledovaného obdobia 01/2021 na dobrovoľnej báze. Od sledovaného obdobia 01/2022  na povinnej báze.

 • Krajinou pôvodu na odoslaní je krajina, kde bol odosielaný tovar získaný alebo vyrobený, alebo kde bol podstatne prepracovaný. Keď je spoločnosť výrobcom odosielaných výrobkov, uvedie na hlásení v tomto odseku kód SK (Slovensko).
 • IČ DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Ak nie, tak potom by to malo byť IČ DPH odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

Kombinovaná nomenklatúra : kombinovaná nomenklatúra pre rok 2021 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

Geonomenklatúra :  od 1.1.2021 platí Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020. Dôležitou zmenou od 1.1.2021 je pridanie nového kódu, kvôli zaznamenávaniu obchodu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s BREXITom:

XI – Severné Írsko – použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach.

INTRASTAT – obchodovanie s Veľkou Britániou a Severným Írskom

Slovensko bude od referenčného obdobia január 2021 zbierať a spracovávať údaje o svojom obchode so Severným Írskom na INTRASTAT-SK hláseniach. Rovnako ako to bolo pri obchode s celým Spojeným kráľovstvom počas prechodného obdobia. To znamená, že územie Severného Írska bude vykazované ako členský štát zaslania na prijatí, resp. členský štát určenia na odoslaní.

Naopak, obchod medzi členskými štátmi a ostatnými časťami Spojeného kráľovstva (bez Severného Írska) bude zaznamenávaný na colných vyhláseniach.

Kódovanie krajín a území je nasledovné:

XI        – Spojené kráľovstvo (Severné Írsko), použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach;

XU       – Spojené kráľovstvo (bez Severného Írska), použitie iba na colných vyhláseniach;

GB      – Spojené kráľovstvo, kód ostáva platný pre krajinu pôvodu.

Spravodajská povinnosť na rok 2021 bude posudzovaná na základe historických údajov. Preto spravodajské jednotky, ktoré vedia, že neobchodovali so Severným Írskom a ani sa obchodovať nechystajú, môžu požiadať o posúdenie zmeny spravodajskej povinnosti, resp. o jej zrušenie individuálne, formou e-mailu na intrastat-sk@statistics.sk, alebo sa informovať na telefonických číslach 02/502 36 278, 277.

 

Zdroj: https://slovak.statistics.sk/

INTRASTAT-SK v roku 2021
Prejsť na začiatok