Školenie certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode

Máme pre vás pripravené školenie – certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode. Zmeny v legislatíve sa začnú uplatňovať už od januára 2021. Je potrebné, aby vaše vaše výrobky mali označenie CE? Kedy môžete vystaviť vyhlásenie o zhode? A ako je to s európskou direktívou RoHS? Odpovede na tieto otázky a mnohé iné dostanete od nášho skúseného lektora. Stačí sa prihlásiť na školenie „certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode“ pomocou kontaktného formulára alebo e-mailom.

Objednávka je nezáväzná, slúži na vypracovanie cenovej ponuky.

CE certifikát alebo označenie CE je povinné a je neoddeliteľnou súčasťou označovania výrobku pri jeho uvedení na trh ES, ak nie je príslušnou smernicou stanovené inak. Bez CE označenia nesmú byť výrobky umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky v EHP.

CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody.

Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi posudzovania zhody.

Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú a teda je možné na výrobky vystaviť vyhlásenie o zhode.

 

Európska direktíva RoHS sa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) a s platnosťou od 1. júla 2006 zakazuje prípadne obmedzuje používanie týchto látok v určitých elektronických zariadeniach a zariadeniach nízkeho napätia.

 

Školenie certifikácia výrobkov a vyhlásenia o zhode
Prejsť na začiatok